0312 430 57 97

Uzmanlık Alanlarımız

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma, kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen meşru ve yasal bir işlem olarak kamulaştırma hukukunun gerektirdiği usul ve şekil şartları çerçevesinde devlet ve kamu tüzel kişilerinin kamu yararını gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödeyerek özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kamulaştırmasıdır. Kamulaştırma yapılmadan önce taşınmaz üzerinde detaylı ölçekli plan yapılarak, taşınmaz üzerinde zilyetleri araştırılır bu aşamada ise Vergi Dairesi tarafından taşınmaza bir değer verilir.  Vergi Dairesi tarafından bu değer 1 ay içerisinde verilmelidir.  Kamulaştırma kararı tapuya şerh olarak tescil edilmelidir.

Şerh konulduktan sonra 6 ay içinde kamulaştırma bedeli tapuya bildirilmelidir. Yine bununla birlikte idarece kamulaştırma kararı taşınmaz sahibine bildirilmeli, taşınmaz sahibi ise 15 gün içerisinde görüşme için kuruma başvuru yapmalıdır.  İdare ve malik arasında bir uzlaşma sağlanırsa bunun sonucunda taraflar arasında tutanak düzenlenir. Tutanak tanzim tarihinden itibaren 45 gün içinde bildirilir. Tapuya terkin veya tescilden sonra ödeme yapılır. Ancak burada en önemli nokta uzlaşma yoluyla yapılan anlaşmalarda itiraz hakkı bulunmamaktadır.  Uzlaşma sağlanamadığı takdirde bu aşamada durumda görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi iken kamulaştırma işleminin iptali davalarında ise İdare Mahkemesidir.

Kamulaştırmanın esas amacı kamu yararıdır, ancak kamu yararı çerçevesinde Mugan Hukuk Ve Danışmanlık, taşınmazı kamulaştırılacak müvekkillerine hak kaybı ve zaman kaybı yaşamasını önleyerek bu süreçte idare ile olan uzlaşma tutanaklarının hazırlanmasında ve idari takipleri yaparak müvekkillerine gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.  Mugan Hukuk ve Danışmanlık bu kapsamda birçok davaya bakarak müvekkillerinin hak kaybı yaşamasına engel olarak kamulaştırma davalarında her zaman kendini bir adım öteye taşımıştır.

Bunun yanı sıra Kamulaştırma davalarında öne çıkan bir diğer dava türü ise Kamulaştırmasız El Atma Davalarıdır. Bu kapsamda Kamulaştırmasız El Atma davalarında dava açılabilmesi için taşınmaz sahibinin taşınmaza tapu ile malik olması veya tapu sahibinin mirasçısı olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Kamulaştırmasız El Atma davaları özelliği itibariyle kamulaştırmadan farklılık göstermektedir, bu bağlamda Kamulaştırmada yasal bir tanım ve dayanak söz konusu iken Kamulaştırmasız El Atmada yasal bir tanım bulunmamaktadır.Yine Kamulaştırmasız El Atma davaları niteliği itibariyle fiili bir durumdur. İdarenin kamulaştırma yapmaksızın bir taşınmaza fiili olarak el atmasından dolayı idareye karşı; el atmanın önlenmesi davası, kamulaştırmasız el atma davası veya ecrimisil davası açılabilecektir. Mugan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi uzman kadrosuyla yıllardır bu tür davalara yoğunlaşarak müvekkillerine gerekli hukuki desteği sağlayarak en hızlı çözümü üretmektedir.

 Bu aşamada Mugan Hukuk olarak verilen hukuki hizmetlerin bazıları:

-     İdari Yargıda açılan tazminat davalarının takibi,

-    Adli Yargıda açılan tazminat davalarının takibi,

-    Ecrimisil davalarının takibi,

-    Müdahalenin Önlenilmesi talebi ve sürecin takibi,

-    Tesisin Kaldırılması (Eski Hale Getirme) talebi,

-    Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davaların takibi,

-    İdari Sözleşmelerden doğan davaların takibi,

-    İptal davalarının takibi

-    Kamulaştırmasız El Atma (El Atmanın Önlenmesi) davalarıBüromuz müvekkilleri ile uzun soluklu, güven esaslı iş ortaklıkları kurmayı, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeyi ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunuyor.
Mustafa Kemal Mah. Maidan İş ve Yaşam Merkezi 2118. Cad. C Blok No:20 Çankaya/ANKARA
0312 430 57 97
info@muganhukuk.com