0312 430 57 97

Uzmanlık Alanlarımız

TİCARET HUKUKU DAVALARI

Ticaret hukukunu ilgilendiren tüm davalar uzmanlık isteyen ve Türk Ticaret Kanununun özel ve genel hükümlerini, Sermaye Piyasası Kanunu, TTK hükmünce atıf yapılan hallerde Türk Borçlar Kanunu ve diğer hukuki mevzuatlar hükmünce uyuşmazlığın çözüm noktasında önemlidir.

Ticaret hukukunda  ticaret hayatı ile ilgili her sözleşme türüne veya hukuksal düzenlemeye bağlı olarak davalar da çeşitlenmektedir.

Ticari davaları şu genel başlıklar altında toplanması mümkündür:

TTK da düzenlenen ticari davalar:

 • Ticari Satım Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Ticari Mal Değişimi Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Ticaret Unvanına Yapılan Tecavüz Nedeniyle Doğan Tazminat Davaları
 • Haksız Rekabetten Doğan Tazminat Davaları
 • Cari Hesap Sözleşmelerinden Doğan Alacak Ve Tazminat Davaları
 • Acentelik Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Üçüncü kişinin Şirket Ortağına ait olan Tasfiye Payı veya Kar Payı alacağı Davası 
 • Devrolunan Şirketlerde Ortaklık Payından Doğan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Şirket Birleşmelerinde Ayrılma Akçesinin Ödenmemesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Şirket Birleşmelerinde Alacaklılara Teminat yerine ödeme yapılmasından doğan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Şirket Bölünmeleri Nedeniyle Teminat yerine ödeme yapılmasından doğan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan doğan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Hakimiyetin Hukuk aykırı kullanılması nedeniyle Hakim Şirkete Karşı Açılacak Tazminat ve Alacak Davaları
 • Hakim Şirkete ve Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Tazminat Davası
 • Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif Şirketi, Komandit Şirket ve Şahıs Şirketlerinden doğan tüm tazminat ve davalar
 • Bono, Poliçe, çek ve sair kambiyo evraklarından doğan tazminat, menfi tespit, iptal ve istirdat davaları
 • Tüm ticari işlerden kaynaklı alacakların tahsil ve takibi davaları.
 • Navlun sözleşmelerinden doğan davalar.
 • Taşıma sözleşmelerindan doğan davalar.
 • Deniz ticaretinden kaynaklı her türlü dava ve icra takipleri.
 • Donatan ve donatma iştiraki işlerinden kaynaklı dava ve takipler.
 • Mal Sigortası, Hayat Sigortası, Kaza Sigortası, Hastalık Sigortası, Sağlık Sigortası, Mesleki Sorumluluk Sigortası ve diğer sigorta türlerinden doğan tüm davalar.

Borçlar Kanununda Düzenlenen Ticari Davalar

 • Rehin karşılığında Ödünç Verme işinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları
 • Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203 maddelerinden doğan Alacak ve Tazminat Davaları.
 • Rekabet Yasağından doğan Tazminat ve Alacak Davaları
 • Yayın Sözleşmesinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları
 • Kredi Mektubu Ve Kredi Emrinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları
 • Komisyon Sözleşmesinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan tazminat ve alacak davaları Havale Sözleşmesinden Doğan Tazminat ve Alacak Davaları
 • Saklama sözleşmelerinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları
 • En az bir ticari işletmeyi ilgilendiren Fikrî mülkiyet hukukundan doğan Alacak ve Tazminat Davaları.
 • Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerden doğan Alacak ve Tazminat Davaları.
 • Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerden doğan Alacak ve Tazminat Davaları.

ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret Hukukunun şirketleri ilgilendiren ve ortaklıklar ile alakalı uyuşmazlıklar bu kapsamda olup şirketin ve ortakların zarara uğramaması, uğranılan zararın tazmini, ortaklığın güvencesi gibi ve aşağıda yazılı olan konular da hak kaybına uğramamak için davalarınızı ve sorularınızı Mugan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'na danışabilirsiniz.

Şirketler Hukukundan Doğan Davalar

 • Şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma davası.
 • Ortaklık çıkma payının istenmesine dair tazminat davası.
 • Şirket müdürlüğünden azil davası.
 • Şirket müdür ve yönetim kuruluna açılacak tazminat davaları.
 • Şirket denetçilerine karşı açılacak tazminat davaları.
 • Şirket bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmesi davaları.
 • Şirket Yönetim Kurulu ve Müdürlerinin açacağı tazminat davaları.
 • Tasfiye memurlarına karşı açılacak tazminat davaları.
 • Tasfiye memurlarının açacağı davalar.
 • Genel kurul kararlarının iptali davaları.
 • Şirketin feshi davaları.
 • Şirketin iflası davaları.
 • Ve diğer davalar.

Ticaret Hukukunu ilgilendiren konular sadece bunlarla sınırlı olmayıp bir çok kaynak ve kurumla bağlantılıdır. Uyuşmazlığın çözümünün en doğru şekilde sonuçlanması için hukuki danışmanlık almanız ve avukatınızla görüşmeniz tavsiye edilir.Büromuz müvekkilleri ile uzun soluklu, güven esaslı iş ortaklıkları kurmayı, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeyi ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunuyor.
Mustafa Kemal Mah. Maidan İş ve Yaşam Merkezi 2118. Cad. C Blok No:20 Çankaya/ANKARA
0312 430 57 97
info@muganhukuk.com