0312 430 57 97

Faydalı Bilgiler

İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak Davası- 2

                         T.C.                         

                    ANKARA

 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

            6. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO    : 2018/4646 

KARAR NO    : 2019/2551 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
K A R A R  

 

BAŞKAN           : İlknur ARSLAN  (32165)

ÜYE                   : Cemile ÇALIŞGAN  (34914)

ÜYE                   : Figen BOY (37459)

KATİP                : İsmail Tunç ÇETİN  (102632)

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ    : ANKARA 4. İŞ MAHKEMESİ

TARİHİ        : 30/11/2017

NUMARASI        : 2014/658 Esas -  2017/925 Karar

DAVACI : .................

VEKİLİ     : Av. BÜLENT MUGAN - Ziya Gökalp Caddesi 30/21 Kızılay /   ANKARA

DAVALILAR : .....................

VEKİLİ     : .................

DAVANIN KONUSU    : Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)

Davacı işçi, 02/10/2003-08/07/2011 tarihleri arasında davalının Romanya şantiye işyerinde 2.500 Euro ücret ile çalıştığını, iş akdinin haksız ve bildirimsiz feshedildiğini, ücretlerin Summa Europe şirketi tarafından ödendiğini, her iki şirket arasında organik bağ bulunduğunu, aylık ücretlerin Romanya'da banka kanalıyla ödendiğini, ücretlerin eksik ödendiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile ödenmeyen ücret alacaklarının davalı taraftan tahsiline karar verilmesini talep etmiş ve bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah talebinde bulunmuştur. 

Davalı ........... vekili cevap dilekçesinde; dava konusu alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının çalışmalarının kesintili olduğunu, 2003-2008 yılları arasında 3 dönem halinde davalı şirkette çalışmasının bulunduğunu, ............... şirketi ile müvekkili şirketin herhangi bir bağlantısı olmadığını, bu şirketteki çalışmaları için müvekkili şirketin sorumlu tutulamayacağını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Diğer davalı usulüne uygun tebliğe rağmen davaya katılmamış, beyanda da bulunmamıştır. 

İlk derece Mahkemesi tarafından davacının iş akdinin haklı nedene dayandığının ispatlanamadığı ve davalılar arasında organik bağ olduğu gerekçesiyle,

 “1-Davalı .....................'ye yönelik davanın KISMEN KABULÜ ile,

a-Brüt (9.564,61) EURO kıdem tazminatı alacağının akdin fesih tarihi olan (08/07/2011) tarihinden itibaren ödeme günündeki Merkez Bankası euro kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yasal kesintilerin infaz aşamasında gözetilmesine,

b-Brüt (4.666,97) EURO ihbar tazminatı alacağının ((1.000) EURO'suna dava tarihinden, bakiyesine ıslah tarihinden itibaren) ödeme günündeki Merkez Bankası euro kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yasal kesintilerin infaz aşamasında gözetilmesine,

c-Brüt (100,00) EURO ücret alacağının (dava tarihinden itibaren) ödeme günündeki Merkez Bankası euro kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yasal kesintilerin infaz aşamasında gözetilmesine,

d-Davacının fazla çalışma ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti taleplerinin reddine” karar verilmiştir.

Karara karşı davalı ................... ve davacı yasal süresi içinde istinaf yoluna başvurmuştur. 

Davacı istinaf dilekçesinde özetle, tanıkların davalı ile husumetleri var diye beyanlarına itibar edilmemesinin kabul edilemez olduğunu, şantiye şartlarında fazla mesai yapılmadığı hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalışmadığının kabulünün hatalı olduğunu, Ankara BAM 9. Hukuk Dairesinin emsal kararında salt tanıkların davası olmasının davacının fazla çalışmasının da alacağını da ortadan kaldırmayacağının kabul edildiğini beyan ederek mahkemenin kararının kaldırılmasını ve davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı işveren .................. istinaf dilekçesinde özetle, davacının tüm çalışmasının .................. şirketi nezdinde geçtiğini, mahkemece emsal alınan Yargıtay kararının bu olaya uygun olmadığını, iki şirket arasında organik bağ olduğunun kabulünün bir holdingin bir şirketindeki işçisinin alacaklarından tüm holdingi sorumlu tutulması anlamını taşıyacağını, asil işçisi bulunduğu şirkete karşı davadan feragati sebebiyle kendisi hakkındaki davanın da dayanaksız kaldığını, ücret kabulünün hatalı olduğunu, davacının gönderildiği başka şantiyedeki işe gitmeyerek iş akdini kendisinin feshettiğini, bu nedenle kıdem tazminatına hak kazanmadığını beyan ederek mahkemenin kararının kaldırılmasını ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

Taraflar arasında, organik bağ, davacının ücreti, kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı, husumetli tanık beyanlarına itibar edilip edilmeyeceği konularında uyuşmazlık bulunmaktadır

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 04.06.2012 tarih, 2012/11519-19334 E/K nolu kararında kabul edilen “Yurt dışında hizmet alanında faaliyet yürütmek için bulunduğu ülke mevzuatına göre işyeri açan ve işveren olan Türk vatandaşlarının, bu işyerinde çalışmak üzere Türkiye’den çalışmak üzere Türk vatandaşı gerçek kişileri işçi sıfatı ile götürdükleri ve bunun genelde Türkiye İş Kurumu vasıtası ile yapıldığı bilinmektedir. Ancak çoğu zaman Türk vatandaşı işçiler Türkiye bağlantılı şirketler vasıtası ile kurum kayıtları yerine getirilmeden turist vizesi ile çalıştırmak üzere götürülmekte ve yurt dışındaki ülke mevzuatı ile kurulan şirket işçisi olarak çalıştırılmaktadır. İş hukukunun emredicilik yönü ve işçinin korunması ilkesi uyarınca yabancılık unsuru taşıyan bu tür uyuşmazlıklarda açıklandığı gibi Türk vatandaşı olan işçinin kamu düzeni de dikkate alınarak yurt dışına gönderilmesinde gönderen kişi yada şirketin yurt dışındaki yabancı şirket ile organik bağı delillendirildiğinde Türk İş Hukuku uygulanmakta ve organik bağ içinde olan Türkiye’de kişi veya kişiler işçinin işvereni kabul edilerek sorumlu tutulmaktadır.” gerekçesiyle davanın kabulü karar verilmiş olması Summa Turizmden sosyal medya hesaplarında grup şirketleri arasında Summa Europa S.A. nın sayılması sebebiyle nedenle organik bağ kabulü olaya uygun olup, davalı şirketin alacaklardan sorumlu tutulması yerindedir.

Dosya içeriğinden, davacının iş akdinin feshinin haklı nedene dayandığının işverence ispatlanamadığı, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatının hüküm altına alınmasının yasaya uygun olduğu anlaşılmaktadır. 

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada gözönüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

Davacı tanıklarının husumetli olması sebebiyle davacının fazla mesai alacağı hesaplanmamıştır. Ancak dinlenen davalı tanığı davacının 09.00-18.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını beyan etmiştir. Bu çalışma süresinde 1 saat ara dinlenme kullanması sebebiyle haftalık çalışmasının 48 saat olduğu, haftalık 3 saat fazla mesai yaptığı sabit olmuştur. Bu durumda davacının emniyet kayıtlarına göre çalışma süresi belirlenerek fazla mesai alacağının hesabı gerekirdi.

Dosyaya sunulan banka kaydına göre 2009 yılında da davacıya aylık net 2.500,00 Euro ücret ödenmiş olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda fazla mesai alacağı, Olarak hüküm altına alınmalıdır.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında, davalı .................. A.Ş.'nin istinaf talebinin reddi, davacının istinaf talebinin kabulü ile, mahkemenin kararının kaldırılarak fazla mesai alacağı yönünden aşağıdaki gibi hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM:

1-Davalı .................... A.Ş. istinaf talebinin 6100 sayılı HMK 353/1-b 1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Davacının istinaf başvurusunun fazla mesai alacağı yönünden kabulüyle, ilk derece mahkemesi kararının HMK 353/1-b 2 maddesi gereğince KALDIRILMASINA, 

 3-Davalı................ A.Ş.'ye yönelik davanın KISMEN KABULÜ ile,

Brüt (9.564,61) EURO kıdem tazminatı alacağının akdin fesih tarihi olan (08/07/2011) tarihinden itibaren ödeme günündeki Merkez Bankası euro kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yasal kesintilerin infaz aşamasında gözetilmesine,

Brüt (4.666,97) EURO ihbar tazminatı alacağının ((1.000) EURO'suna dava tarihinden, bakiyesine ıslah tarihinden itibaren) ödeme günündeki Merkez Bankası euro kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yasal kesintilerin infaz aşamasında gözetilmesine,

Brüt (100,00) EURO ücret alacağının (dava tarihinden itibaren) ödeme günündeki Merkez Bankası euro kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yasal kesintilerin infaz aşamasında gözetilmesine,

Net 3.183,72 euro fazla mesai ücreti alacağının (dava tarihinden itibaren) ödeme günündeki Merkez Bankası euro kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazla talebin reddine 

Ulusal bayram genel tatil ücreti talebinin REDDİNE, 

Alınması gereken 7.651,55 TL karar ve ilam harcından dava ile yatırılan 339,55 TL, ıslah ile yatırılan 481,00 TL, davalı tarafından yatırılan 3.761,12 TL olmak üzere peşin alınan 4.581,67 TL harcın mahsubu ile bakiye 3.069,88 TL harcın davalı ............... A.Ş.'den tahsili ile hazineye gelir yazılmasına,

Davacı tarafından peşin ödenen toplam 820,55 TL harcın davalı ............... A.Ş.'den tahsiline ve davacıya ödenmesine,

Davacı lehine, davanın kabul edilen miktarı üzerinden Av.Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdir edilip hesaplanan 11.710,97 TL nisbi vekalet ücretinin davalı ................... A.Ş.'den tahsiline ve davacıya ödenmesine,

 Davacı tarafından istinaf öncesi yapılan 652,10 TL yargılama giderinin, davanın kabul ve red durumuna göre 587,79 TL'sinin davalı.................'den tahsili ile davacıya ödenmesine, 

 Davalı................... A.Ş. tarafından istinaf öncesi yapılan 185,00 TL yargılama giderinin, davanın kabul ve red durumuna göre 18,24 TL'sinin davacıdan tahsili ile davalı .................... A.Ş.'ye ödenmesine, 

 Taraflarca yatırılan gider avansından kullanılmayan bakiye miktarın kararın kesinleşmesine müteakip taraflara ödenmesine,

 4-Davacı tarafından peşin yatırılan 35,90 TL istinaf karar harcının karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,  

Davalı.................. A.Ş.'den alınması gereken 4.583,34 TL istinaf karar harcından peşin alınan 4.581,67 TL harcın mahsubu ile bakiye 1,69 TL harcın  terkin sınırının altında yer aldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 

Davacı tarafından yapılan 6,50 TL istinaf yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,  

Davalı ................... A.Ş. tarafından yapılan 61 TL istinaf yargılama giderinin anılan davalı üzerinde bırakılmasına, bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde anılan davalıya iadesine, 

İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Kararın kanun yollarından geçerek kesinleşmesi halinde talep halinde kesinleşme şerhi ve harç işlemlerinin ilk derece mahkemesi tarafından yerine getirilmesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliği ile 05.11.2019 tarihinde 7036 sayılı Yasa’nın Geçici Madde 1-4 bendi uyarınca, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildi. 

Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih: 08.11.2019

lknur ARSLAN               Cemile ÇALIŞGAN           Figen BOY          İsmail Tunç ÇETİN

 Başkan                                     Üye                               Üye                              Katip

 32165                                       34914                           37459                            102632 

 

 

 

 

 

 

 Büromuz müvekkilleri ile uzun soluklu, güven esaslı iş ortaklıkları kurmayı, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeyi ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunuyor.
Mustafa Kemal Mah. Maidan İş ve Yaşam Merkezi 2118. Cad. C Blok No:20 Çankaya/ANKARA
0312 430 57 97
info@muganhukuk.com